Algemene Voorwaarden

Hieronder staan de algemene voorwaarden van Hengelsport Heijnens VOF, hierna te noemen Hengelsport Heijnens gevestigd aan de Rumpenerstraat 50 te Brunssum. Ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder dossiernummer 14053329 welke onlosmakelijk deel uitmaken van iedere overeenkomst met Hengelsport Heijnens.

1 Toepasselijkheid

  • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle producten aangeboden en overeenkomsten gesloten door Hengelsport Heynens.
  • Van het in deze algemene voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien hiervoor uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hengelsport Heynens is gegeven.
  • Indien ook u (de klant) naar uw algemene voorwaarden verwijst, zijn de voorwaarden van de klant niet van toepassing.
  • Waar in deze algemene voorwaarden gesproken wordt van levering wordt daaronder tevens het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook verstaan.

2 Aanbieding en Totstandkoming overeenkomsten

2.1 Hengelsport Heynens garandeert niet de juistheid van de gegevens vermeld op deze Internetsite. De site is bedoeld als aanduiding van goederen en diensten die geleverd kunnen worden. Prijzen en specificaties kunnen zonder nadere vooraankondiging gewijzigd worden.

2.2  Een aanbod van de koper om een overeenkomst aan te gaan wordt geacht te zijn gedaan wanneer Hengelsport Heynens het door de koper volledig ingevuld bestelformulier heeft ontvangen. Een overeenkomst komt tot stand na telefonische bevestiging, dan wel een bevestiging per e-mail van Hengelsport Heynens.

2.3 Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen zijn alleen bindend indien deze door Hengelsport Heynens schriftelijk zijn vastgelegd.

2.4 Koper en Hengelsport Heynens komen uitdrukkelijk overeen dat door de elektronische communicatievorm een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan deze voorwaarden en bestelprocedure is voldaan. Met name ook het ontbreken van een handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding.

3 Prijzen

3.1 Alle prijzen zijn uitgedrukt in Euro’s, inclusief omzetbelasting en exclusief verzendkosten. Hengelsport Heynens geeft de kosten van de verzending uiterlijk bij de totstandkoming van de overeenkomst aan de koper op.

3.2 De wijze van verpakken en verzenden en de keuze van het verpakkingsmateriaal worden door Hengelsport Heynens bepaald. Verpakkingen worden, tenzij anders schriftelijk overeen gekomen, niet door Hengelsport Heynens terug genomen.

3.3  De prijzen van Hengelsport Heynens zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren.

3.4  Als op prijslijsten, orderbevestigingen en prijsopgaven van Hengelsport Heynens onjuiste prijzen vermeld staan, behouden wij ons het recht alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De koper kan dan de overeenkomst ontbinden door dit schriftelijk binnen 14 dagen kenbaar te maken en daarbij de geleverde goederen retour te zenden.

3.5 Wijzigingen of foutieve vermeldingen in prijzen, omschrijvingen en aanbiedingen zoals die op de site vermeld staan zijn onder voorbehoud en kunnen te allen tijde gewijzigd worden.

4 Betalingen

4.1 Als Hengelsport Heynens na het aangaan van de overeenkomst in redelijkheid twijfel kan hebben omtrent de kredietwaardigheid van de koper kan zij voor (verder) te presteren, verlangen dat de koopsom vooruitbetaald wordt, of dat er een deugdelijke bankgarantie wordt gesteld, maximaal ter hoogte van het bedrag dat Hengelsport Heynens onder de 
overeenkomst van de koper te vorderen mocht hebben, dit naar keuze van Hengelsport Heynens.
4.2 Door het verstrijken van de betalingstermijn is de koper in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welke hoofde dan ook, van Hengelsport Heynensop de koper onmiddellijk opeisbaar.
4.3 Bij niet of niet-tijdige betaling door de koper is deze vanaf de dag waarop de betaling aan Hengelsport Heynens uiterlijk plaats diende te vinden tot aan de dag der algehele voldoening over het openstaande bedrag een rente verschuldigd van 2,5% per maand, waarbij een ingegane maand voor een volle wordt gerekend.
4.4 Ten laste van de koper komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die Hengelsport Heynens als gevolg van het door de koper niet nakomen van diens verplichtingen heeft moeten maken. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend volgens het door de Nederlandse Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief met een minimum van € 40,- (excl. BTW).
4.5 In het geval van niet (tijdige) betaling is Hengelsport Heynens bevoegd (verdere) levering van zaken op te schorten tot het moment waarop de koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten inbegrepen.

5 Aflevering en leveringstermijn

5.1 Producten kunnen, tenzij anders overeengekomen onder rembours worden geleverd. In het geval van een overschrijving of andere betaalmogelijkheid (zie ook betaalmogelijkheden) worden artikelen na ontvangst van het verschuldigde bedrag verzonden. Levering vindt plaats direct na betaling, mits op voorraad. Wij streven ernaar alle bestellingen binnen 
14 dagen te versturen. Mocht een levering vertraagd zijn, dan kan de bestelling onmiddellijk worden ontbonden wanneer dit meer dan 29 dagen betreft. Dit geldt niet wanneer beide partijen een andere levertijd hebben afgesproken. 
5.2 De door Hengelsport Heynens opgegeven levertijden gelden louter voor leveringen binnen Nederland en zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale levertermijn, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk is overeengekomen. Bij (niet) tijdige levering dient Hengelsport Heynens derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarna een redelijke termijn zal gelden voor nakoming.
5.3 De door Hengelsport Heynens opgegeven levertijden gaan in op het moment dat de bestelling telefonisch dan wel elektronisch (per e-mail) is bevestigd door een van haar daartoe bevoegde verkoopmedewerkers.
5.4 Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan de koper zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de koper. Indien de te leveren producten tevergeefs op het afleveradres worden aangeboden c.q. op het postkantoor worden afgeleverd, gaat het risico over op het moment waarop de producten tevergeefs zijn 
aangeboden c.q. afgeleverd op het postkantoor.
5.5 Verzoekt de koper om de levering van producten op een ander dan gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, dan kan Hengelsport Heynens de hieraan verbonden kosten aan de koper in rekening brengen.
5.6 Indien de koper om wat voor reden dan ook, binnen een termijn van 14 dagen na afleverdatum, niet tevreden is met/over de geleverde producten, is de koper gerechtigd om de betreffende producten te retourneren aan Hengelsport Heynens, mits vergezeld van de factuur bon, retour bon en originele, onbeschadigde verpakking. Hengelsport Heynens stort het goederenbedrag dan binnen 30 dagen terug aan de koper.
5.7 Het gebruikmaken van de zichttermijn, zoals omschreven in artikel 5.6, kan slechts plaatsvinden na schriftelijke, dan wel elektronische of telefonische aanmelding bij Hengelsport Heynens.
5.8 Producten die retour worden gezonden binnen de zichttermijn, zoals omschreven in lid 5.6 en 5.7, dienen uiterlijk  binnen 20 dagen na afleverdatum in bezit te zijn van Hengelsport Heynens.
5.9 In geval de betreffende producten worden teruggezonden in overeenstemming met lid 5.6, 5.7 en 5.8, zal Hengelsport Heynens zorgdragen voor creditering van reeds betaalde bedragen, verminderd met verzendkosten. Dit geschiedt binnen 30 dagen. Hengelsport Heynens behoudt zich het recht voor retourzendingen die niet voldoen aan de van toepassing zijnde leden te weigeren. Hengelsport Heynens is niet verantwoordelijk voor de eventuele hieruit voortvloeiende kosten.
5.10 Hengelsport Heynens zal producten direct of uiterlijk binnen 14 dagen na retourname inspecteren.
5.11 Indien producten beschadigd zijn zal Hengelsport Heynens de laagste van de volgende kosten in rekening brengen 
op het te crediteren bedrag. De herstelkosten dan wel de waarde van het product.
5.12 Behoudt de koper de producten, dan geeft de koper daarmee te kennen de producten onherroepelijk en volledig te accepteren. Vanzelfsprekend blijven de bepalingen van garantie onverminderd van kracht.

6 Eigendomsvoorbehoud

6.1 Het eigendom van de producten gaat, niettegenstaande de feitelijke aflevering, pas op de koper over nadat de koper de hieraan verschuldigde kosten volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen eventuele ter zake van de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
6.2 De koper mag de producten niet, voordat het eigendom daarvan is overgegaan, belasten, verkopen, afleveren of vreemdgaan

7 Garantie

7.1 Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld is op alle door Hengelsport Heynens getoonde producten de standaard fabrieksgarantie zoals afgegeven door de fabrikant van toepassing. Dit geldt voor zowel de termijn als de procedure voorwaarden.
7.2 Fabrieksgarantie betreft defecten of disfunctioneren van artikelen die te wijten zijn aan tekortkomingen met betrekking tot de fabricage. Uiteraard draagt Hengelsport Heynens hierin geen enkele verantwoordelijkheid.
7.3 Gedurende de termijn van fabrieksgarantie zal Hengelsport Heynens bemiddelen tussen fabrikant en consument. Na het verstrijken van de garantie termijn doet Hengelsport Heynens afstand van haar bemiddelende rol. Uiteraard kan Hengelsport Heynens wel alle benodigde informatie verstrekken.
7.4 In geval van een defect welke valt onder de fabrieksgarantie zijn de bepalingen van artikel 10, inclusief sub leden, niet van toepassing.
7.5 In geval de klant gekoppeld aan een aangeschaft product een productverzekering heeft afgesloten, gelden de hieraan gekoppelde voorwaarden. (voor meer informatie kunt u contact opnemen met de klantenservice)
7.6 De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van de klant tenzij er sprake is van schuld aan de zijde van Hengelsport Heynens.

8 Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

8.1 De koper is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Hengelsport Heynens geleverde producten en/of diensten.
8.2 Indien het eigendom van een product nog niet op de koper is overgegaan, zal de koper het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Hengelsport Heynens c.q. haar toeleveranciers behandelen en gebruiken.
8.3 De koper zal Hengelsport Heynens direct schriftelijk op de hoogte stellen wanneer enig onderdeel van de producten verloren mocht gaan dan wel beschadigd mocht raken.
8.4 De koper is verplicht de producten bij ontvangst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Hengelsport Heynens te melden.

9 Intellectueel eigendom

9.1 Alle rechten en intellectueel eigendom op aan de koper ter beschikking gestelde producten en verband houdend met deze Internet site berusten bij Hengelsport Heynens c.q. haar toeleveranciers. Onder intellectueel eigendom wordt verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekening- en modelrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder 
tevens begrepen sui generis rechten op databanken en topografie van halfgeleider producten, of andere voortbrengselen,  alsmede al dan niet octrooibare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.
9.2 De koper mag enig (gedeelte van een) product dat aan hem/haar door Hengelsport Heynens ter beschikking is gesteld niet namaken, of anders dan voor privé gebruik wijzigen of aanpassen, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming.
9.3 De koper mag merken van Hengelsport Heynens niet gebruiken anders dan in verband met het product zelf.
9.4 Hengelsport Heynens verklaart dat naar haar beste weten geen inbreuk wordt gemaakt op de in Nederland geldende rechten van intellectueel eigendom van derden. Indien een actie wegens een inbreuk op dergelijke rechten is aangespannen of indien de mogelijkheid daartoe bestaat, kan Hengelsport Heynens, naar haar keuze, onder meer het betreffende merk of product vervangen of wijzigen, dan wel het recht verwerven om het gebruik van het merk of product voort te zetten.
9.5 De koper stelt Hengelsport Heynens direct schriftelijk in kennis van enige aansprakelijkstelling of rechtsmaatregel, gebaseerd op de stelling dat het gebruik van producten door Hengelsport Heynens inbreuk doet op enig in Nederland 
geldend intellectueel eigendomsrecht.
9.6 Hengelsport Heynens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wegens enig inbreuk als bedoeld in lid 3 en/of 4 van dit artikel, indien de inbreuk samenhangt met het feit dat de koper het product heeft aangepast en/of gewijzigd zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Hengelsport Heynens.

10 Aansprakelijkheid

10.1 Behoudens de verplichtingen die voortkomen uit garantie, is Hengelsport Heynens nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de koper en/of anderen, tenzij er haarzijds sprake is van opzet of grove schuld. Hengelsport Heynens is niet aansprakelijk voor gevolg- en/of bedrijfsschade, directe- en/of indirecte schade, winstderving en/of stilstand schade, daaronder begrepen gelden schade door de koper ontstaan door enige levering of het uitblijven van levering van zaken en/of door zaken zelf.
10.2 Hengelsport Heynens is niet aansprakelijk voor het deugdelijk en ongestoord functioneren van de telecommunicatie- infrastructuur en de gebruikte randapparatuur en/of uitval en/of onbereikbaarheid van haar systeem. Hieronder worden onder meer, maar niet uitsluitend, storingen verstaan in verband met data liggende voor, storingen in de verbinding met Internetproviders, storingen in de gebruikte telecommunicatie verbindingen, volledige bezettingen van lijnen, uitval 
van elektriciteit en andere storingen.
10.3 Hengelsport Heynens is niet aansprakelijk voor eventuele schade veroorzaakt door al dan niet tijdelijke beschikbaarheid van de bestelmogelijkheid, onbereikbaarheid of verwijdering van haar Internet site wegens onderhoud of anderszins.
10.4 De koper is gehouden Hengelsport Heynens te vrijwaren voor alle aansprakelijkheid die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen haar mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat betreffende schade en/of kosten voor rekening van de koper komen.
10.5 Hengelsport Heynens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van de door haar geleverde informatie over de door haar aangeboden producten. Tevens sluit Hengelsport Heynens iedere aansprakelijkheid uit ten aanzien van de door haar gegeven adviezen en antwoorden.

11 Overmacht

11.1 Indien Hengelsport Heynens door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden deze opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
11.2 Indien de overmachtstoestand 14 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
11.3 Onder overmacht wordt door Hengelsport Heynens verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheden, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd en/of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheden ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en/of stagnatie of andere problemen bij de productie door Hengelsport Heynens of haar toeleveranciers en/of maatregelen van overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunningen.
11.4 Zowel de koper als Hengelsport Heynens zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op 
de hoogte stellen.

12 Toepasselijk recht en verdragen

12.1 Op de door Hengelsport Heynens gedane offertes en op alle door aangegane overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
12.2 De toepasselijkheid van het Weens koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

13 Geschillen beslechting

13.1 Alle geschillen, van welke aard dan ook, verband houdende met en/of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichtte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter te Haarlem, tenzij de Wet uitdrukkelijk een andere rechter als bevoegd aanwijst.